Adatkezelési tájékoztató

A www.continentaltoacco.com üzemeltetője ezúton tájékoztatja a weboldal (a továbbiakban: weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Jelen Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő weboldalának használatakor a weboldalra látogató Felhasználó (továbbiakban: felhasználó) esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot cégünkkel.

 1. Az Adatkezelő adatai:

Név:

Continental Dohányipari Zrt.

Székhely:

3980 Sátoraljaújhely Dohány u. 1-3.

Postacím:

3980 Sátoraljaújhely Dohány u. 1-3.

E-mail:

adatvedelem@continentaltobacco.com

  

Telefon:

+36 30 854 8261

Honlap:

www.continentaltobacco.com

 1. Tárhely szolgáltató adatai:

Név:

Fingerprint Kft.

Székhely:

6729 Szeged, Szabadkai út 9/A

Postacím:

6729 Szeged, Szabadkai út 9/A

E-mail:

info@fingerprint.hu

Telefon:

+36 30 747 2000

Honlap:

www.fingerprint.hu

 1. A weboldal üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

3.1.      Cookie-k használata

A weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt a Felhasználó kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a Felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

A weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról a Felhasználó dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás és hozzájárulás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a cookie-k használatát akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek számára. Amennyiben a weboldalra történő első látogatás alkalmával a cookie-k használatát elfogadta, de a későbbiekben ezt a hozzájárulást vissza kívánja vonni, úgy saját böngészőjében beállíthatja a weboldalra vonatkozóan a cookie-k törlését. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer

Goggle Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_USA

3.2.      Kapcsolatfelvétellel kapcsolatban kezelt adatok

Amennyiben a Felhasználó a weboldalon kitöltött regisztrációs form-on keresztül, email-ben, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely szolgáltatásunkkal kapcsolatban, úgy meg kell adnia a kapcsolattartásra és az információkérés teljesítéséhez szükséges személyes adatait.

Ezen adatok körét és tárolásának idejét alábbiak szerint kezeljük:

Kezelt adatok:

Név, cégnév, telefonszám, e-mail cím, ágazat, amelyben tevékenykedik.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Felhasználóval, valamint a Felhasználó számára legmegfelelőbb szolgáltatásunk meghatározása

Az adatkezelés jogalapja:

A társaságunk kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználóval történő kapcsolat fennállásáig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

3.3.      A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A kapcsolatfelvétel során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok:

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később Adatkezelőnek tudnia kell igazolni

Az adatkezelés jogalapja:

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

3.4.      A szerződéskötéssel és szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban kezelt adatok

A Felhasználónak az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében szerződést kell kötniük, illetve a szolgáltatás igénybevétele során az adott szolgáltatásnak megfelelő adatokat kell megadnia.

Kezelt adatok:

A szerződésben kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe

Az adatkezelés célja:

A szolgáltatás nyújtása során történő kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a társaság jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) kívánja meg, ha a partner jogi személy. Ha a partner természetes személy, akkor a szerződés teljesítéséhez szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés).

Az adatkezelés időtartama:

Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat 8 évig meg kell őrizniük.

3.5.      A számlázással és a számviteli jogszabályokban meghatározott iratmegőrzési kötelezettséggel kapcsolatban kezelt adatok

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik.

Kezelt adatok:

A szerződő fél, illetve kapcsolattartójának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe

Az adatkezelés célja:

Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági

társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és

közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell

őrizniük.

Az adatkezelés jogalapja:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. §

(1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

alapján kell megőrizni

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a

számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

3.6.      További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15§ (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja. Magyarországon kívül nem történik adattovábbítás.

 

4. Adatbiztonsági intézkedések

A Társaság, mint adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket (fizikai, informatikai védelem és jogosultsági szintek meghatározása) végzett a személyes adatok védelmében.

Az intézkedések a következő területeket érintik:

 • jogosulatlan hozzáférés kiküszöbölése a kezelt adatokhoz,
 • az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatala,
 • kezelt adatok megváltoztatása,
 • adatveszteség, adatmegsemmisítés.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Rendkívül fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen a személyes adataihoz fűződő jogaival.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatai tekintetében:

a személyes adatokhoz hozzáférjen:

 • Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

a személyes adatok helyesbítését kérje:

 • Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

a személyes adatok törlését kérje:

 • Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  • a személyes adatokra már nincs szükség;
  • ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • ha a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
  • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
 • Az adatot a Társaság nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje:

 • Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  • Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Társaság előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen:

 • Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Társaság jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog):

 • Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Társaság közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha
 1. az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.
 3. amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 • A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 20 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésről, vagy annak elmaradása okairól.
 • Amennyiben Ön nem ért egyet válaszunkkal, visszajelzésünkkel jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére, így bírósághoz fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

6. Adtakezelési tájékoztató módosításai

A jelen Adatkezelési tájékoztató kapcsán Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon bármikor módosíthassa az Adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelési tájékoztató módosításának hatályba lépését követő weboldal használattal Ön elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót.